ประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพยาบาลวิกฤตฉุกเฉินในภาวะหัวใจขาดเลือด" วันที่ 18-20 กรกฏาคม 2561

โพสต์3 มี.ค. 2561 19:16โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2561 01:26 ]


>> หน่วยคะแนน CNEU  16.5 หน่วยคะแนน

:: ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย ::
       Ã Â¸ÂœÃ Â¸Â¥Ã Â¸ÂÃ Â¸Â²Ã Â¸Â£Ã Â¸Â„้นหารูปภาพสำหรับ download gif


หลักการและเหตุผล          โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันพบมากในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ในปี พ.ศ. 2555 และ 2559 พบอัตราการตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน คิดเป็น 23.4, 26.9, 27.8, 29.9, และ 32.3 ตามลำดับ ทำให้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว ปัญหาการดูแลผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดก่อนส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ พบว่า พยาบาลขาดความรู้ในการดูแลโรคหัวใจ การประเมินผู้ป่วย ทักษะการคัดกรอง และการอ่านแปลผล ECG เป็นต้น เป็นส่วนหนึ่งทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาล่าช้า พยาบาลควรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านการประเมิน คัดกรอง และให้การพยาบาลที่เหมาะสมกับภาวะวิกฤตฉุกเฉินในผู้ป่วยกลุ่มนี้ อันจะส่งผลให้อัตรารอดชีวิตผู้ป่วยกลุ่มนี้มีเพิ่มมากขึ้น
         ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   นครราชสีมา  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล มีพันธกิจที่ต้องพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพและวิชาการ จึงได้จัดประชุมวิชาการ “ภาวะหัวใจขาดเลือดและการจัดการพยาบาล” เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความเชี่ยวชาญสาขาการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้ดียิ่งขึ้น ร่วมถึงการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพพยาบาลในการรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
กลุ่มเป้าหมาย
 พยาบาลวิชาชีพและผู้ที่สนใจ จำนวน 101 คน
รายละเอียดการรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่  16 กรกฏาคม 2561
รับสมัครใน 2 ช่องทางเท่านั้น คือ
1. สมัครด้วยตนเอง
     ที่คุณอรอุมา คูณขุนทด ห้องการเงิน ชั้น 1 อาคาร อเนกคุณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
2. สมัครทางออนไลน์
    - ลงทะเบียนผ่านระบบ 
      1. click  link สมัคร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพยาบาลวิกฤตฉุกเฉินในภาวะหัวใจขาดเลือด” กรอกรายละเอียดการสมัคร
      2. Downloads ใบชำระเงิน Teller Payment System CUR-2 (ปรับแก้เลขที่บัญชี) แล้วไปจ่ายเงินที่ธนาคาร
      3. click  link แจ้งยืนยันการชำระเงิน และแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร (ไฟล์ภาพถ่ายทุกประเภท)
       หมายเหตุ : การสมัครเสร็จสมบรูณ์เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและแจ้งยืนยันการชำระเงินแล้ว
ค่าลงทะเบียน 1. ค่าลงทะเบียน จำนวน 1,800 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะจากภูมิลำเนาถึงสถานที่ฝึกอบรม ไป-กลับ เบิกจากต้นสังกัด
การเปลี่ยนแปลงการสมัคร ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ สามารถเปลี่ยนตัวผู้สมัครได้ ภายในวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 (ไม่รับการเปลี่ยนตัวผู้สมัครหน้างาน เนื่องจากหลักฐานทั้งหมดจะทำเสร็จล่วงหน้า)
สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 044 : 243020 ต่อ 115   มือถือ 091-1370183  คุณอัมภาพร  นุ่นกลาง
โทร. 044 : 243020 ต่อ 102  อ.วรรณา  ธนานุภาพไพศาล
สถานที่ประชุม ห้องประชุมชวนชม อาคาร 12 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

กำหนดการประชุม


หน้านี้ถูกเปิดแล้ว  ครั้ง ( เริ่มนับ 17-3-61 )

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคุณภาพพยาบาล สู่คุณภาพชีวิตผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว” วันที่ 4-6 กรกฏาคม 2561

โพสต์1 มี.ค. 2561 09:24โดยAtthasit Sittiparu   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2561 02:36 ]


>> หน่วยคะแนน CNEU  16.5 หน่วยคะแนน

:: ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย ::
        ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download gif
หลักการและเหตุผล          กลุ่มโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย อย่างเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุทำให้อัตราการตายมีจำนวนสูงขึ้นทุกปี และมีอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน ระหว่างปี 2555-2559  เป็นดันดับ 2 รองจากโรคมะเร็ง สาเหตุที่ทำให้เกิดอัตราการตายของผู้ป่วยกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่มาจากการพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม ขาดการรักษาอย่างต่อเนื่อง ชาดโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชียวชาญโรคหัวใจ ปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุให้ความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนต่างๆเพิ่มมากขึ้น จนเป็นเหตุให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว มีอาการเหนื่อยง่ายไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวัน หรือประกอบอาชีพได้ตามปกติ ส่งผลกระทบต่อรายได้ เพิ่มค่าใช้จ่ายจากค่ารักษาพยาบาลในระยะยาว
        พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ใกล้ชิดผู้ป่วยทั้งที่โรงพยาบาลและในชุมชน ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญที่ช่วยดูแล ติดตามประเมินอาการที่ผิดปกติของผู้ป่วย พร้อมทั้งให้ความรู้แนะแนวทางให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม บนพื้นฐานองค์ความรู้ต่างๆร่วมกับสหสาขาวิชาชีพทางสุขภาพ เพื่อให้การพยาบาลที่ครอบคลุมตามแนวคิดการดูแลอย่างองค์รวม
         ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   นครราชสีมา  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล มีพันธกิจที่ต้องพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพและวิชาการ จึงได้จัดประชุมวิชาการ “ภาวะหัวใจล้มเหลว พยาบาลจัดการได้” เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความเชี่ยวชาญสาขาการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้ดียิ่งขึ้น ร่วมถึงการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพพยาบาลในการรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
กลุ่มเป้าหมาย
 พยาบาลวิชาชีพและผู้ที่สนใจ จำนวน 83 คน
รายละเอียดการรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่  29 มิถุนายน 2561
รับสมัครใน 2 ช่องทางเท่านั้น คือ
1. สมัครด้วยตนเอง
     ที่คุณอรอุมา คูณขุนทด ห้องการเงิน ชั้น 1 อาคาร อเนกคุณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
2. สมัครทางออนไลน์
    - ลงทะเบียนผ่านระบบ
      1. click  link สมัคร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคุณภาพพยาบาล สู่คุณภาพชีวิตผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว” กรอกรายละเอียดการสมัคร
      2. Downloads ใบชำระเงิน Teller Payment System CUR-1 (ปรับแก้เลขที่บัญชี) แล้วไปจ่ายเงินที่ธนาคาร
      3. click  link แจ้งยืนยันการชำระเงิน และแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร (ไฟล์ภาพถ่ายทุกประเภท)
       หมายเหตุ : การสมัครเสร็จสมบรูณ์เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและแจ้งยืนยันการชำระเงินแล้ว
ค่าลงทะเบียน 1. ค่าลงทะเบียน จำนวน 1,800 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะจากภูมิลำเนาถึงสถานที่ฝึกอบรม ไป-กลับ เบิกจากต้นสังกัด
การเปลี่ยนแปลงการสมัคร ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ สามารถเปลี่ยนตัวผู้สมัครได้ ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 (ไม่รับการเปลี่ยนตัวผู้สมัครหน้างาน เนื่องจากหลักฐานทั้งหมดจะทำเสร็จล่วงหน้า)
สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 044 : 243020 ต่อ 115   มือถือ 091-1370183  คุณอัมภาพร  นุ่นกลาง
โทร. 044 : 243020 ต่อ 102  อ.วรรณา  ธนานุภาพไพศาล
สถานที่ประชุม ห้องประชุมชวนชม อาคาร 12 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

กำหนดการประชุม


 หน้านี้ถูกเปิดแล้ว  ครั้ง ( เริ่มนับ 17-3-61 ) 1-2 of 2